Statut RCO

Tekst jednolity, Sochaczew, dnia 15 lipca 2013 r.


statut

§ 1 – Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „RUGBY CLUB ORKAN SOCHACZEW” i w dalszych postanowieniach Regulaminu jest zwane „Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na podstawie przepisów prawa polskiego oraz postanowień niniejszego statutu, zwanego dalej „Statutem”.
3. Stowarzyszenie jest klubem sportowym w rozumieniu art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z dnia 15 lipca 2010 r. z późn. zm.).
4. Siedzibą Stowarzyszenia jest Sochaczew.
5. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnych celach działania.
7. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
8. Nazwa i logo Stowarzyszenia podlegają ochronie prawnej
9. Stowarzyszenie ma prawo posiadania i używania pieczęci i odznak organizacyjnych zgodnie z obowiązującym prawem.
10. Stowarzyszenie może posługiwać się tłumaczeniami nazw na inne języki w kontaktach z zagranicą.

§ 2 – Cele i środki działania

1. Celem Stowarzyszenia jest:

1) prowadzenie działalności sportowej wśród młodzieży i dorosłych na terenie całego kraju,
2) upowszechnianie aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku,
3) stwarzanie fachowych i specjalistycznych warunków do uprawiania rugby oraz innych dyscyplin sportowych,
4) promocja oraz propagowanie rugby i innych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
5) promocja oraz propagowanie aktywnych form turystyki,
6) wspieranie rozwoju dzieci z rodzin patologicznych i ubogich poprzez uprawianie sportu, aktywny tryb życia i inne formy czynnego wypoczynku,
7) propagowanie postaw otwartości i tolerancji społecznej,
8) propagowanie zasad fair play w rywalizacji sportowej,
9) propagowanie sportu jako drogi rozwoju osobowości,
10) działalność edukacyjna w zakresie kultury fizycznej dla wszystkich grup wiekowych,
11) organizacja zawodów, imprez sportowych oraz imprez turystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
12) organizacja imprez charytatywnych i integracyjnych,
13) stworzenie platformy współpracy dla środowisk, klubów, zawodników oraz pasjonatów rugby ze środowiskami i instytucjami o podobnych celach i zainteresowaniach,
14) wspieranie młodych talentów, młodych sportowców i ich osiągnięć,
15) działalność wydawnicza.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) organizowanie ćwiczeń, treningów, zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
2) prowadzenie szkoleń i zajęć edukacyjnych w dziedzinie kultury fizycznej we wszystkich grupach wiekowych,
3) organizację zawodów sportowych, imprez turystycznych, turystyczno-rekreacyjnych, kulturalnych i charytatywnych,
4) współpracę z właściwymi władzami, urzędami i instytucjami w sprawach objętych działalnością regulaminową,
5) prowadzenie witryny internetowej stanowiącej ośrodek informacji o działalności Stowarzyszenia,
6) współpracę z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o zbliżonych celach działania,
7) opiniowanie projektów dotyczących budowy obiektów sportowych,
8) opiniowanie działań właściwych organów państwowych i samorządowych w zakresie działalności sportowej, turystycznej, rekreacyjnej oraz edukacyjnej,
9) nadawanie odznak organizacyjnych,
10) inne działania pozwalające na realizację celów regulaminowych.

§ 3 – Członkowie, ich prawa i obowiązki

1. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.

2. Stowarzyszenie posiada członków:
1) zwyczajnych
2) wspierających,
3) honorowych.

3. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba każdy, kto złoży wypełnioną deklarację członkowską, uzyska pozytywną opinię trzech członków Stowarzyszenia i zostanie przyjęty uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w poczet członków.

4. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna deklarująca wsparcie merytoryczne dla realizacji celów Stowarzyszenia.
5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działania i rozwój Stowarzyszenia lub której działania i cele są zbieżne z działaniami i celami Stowarzyszenia.
6. Tytuł członka honorowego przyznaje Zarząd uchwałą na wniosek dziesięciu członków Stowarzyszenia.
7. Członkowie – założyciele Stowarzyszenia stają się członkami z momentem podpisania deklaracji członkowskiej.
8. Na zasadach niniejszego regulaminu członkiem Stowarzyszenia może zostać cudzoziemiec nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Członek zwyczajny ma prawo:
1) czynnego uczestnictwa w wyborach władz Stowarzyszenia,
2) kandydowania do władz Stowarzyszenia po upływie trzech lat od dnia wpisania w poczet członków
zwyczajnych Stowarzyszenia,
3) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
4) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
5) zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.

10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2) regularnego opłacania składek członkowskich,
3) informowania zarządu o zmianie adresu korespondencyjnego.

11. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestniczyć w obradach organów regulaminowych z głosem doradczym.

12. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
2) wykluczenia przez Zarząd w przypadku stwierdzenia:
2.a) nieuczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
2.b) nieopłacania składek za okres sześciu miesięcy po uprzednim upomnieniu,
3) pisemnego wniosku co najmniej pięciu członków Stowarzyszenia opartego na przyczynach określonych w pkt 2,
4) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
5) śmierci członka,
6) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Regulaminu, uchwał organów regulaminowych lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

13. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia z grona członków Stowarzyszenia przysługuje w terminie czternastu dni odwołanie do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie podjęta zwykłą większością głosów jest ostateczna.

§ 4 – Władze Stowarzyszenia

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
3. Ta sama osoba może pełnić tę samą funkcję we władzach wybieralnych nie dłużej niż przez trzy kadencje.
4. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

5. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz – za pozwoleniem przewodniczącego zebrania – zaproszeni goście.

6. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) określanie kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2) uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
3) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
6) uchwalanie regulaminu Zarządu,
7) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
8) uchwalanie wysokości składek członkowskich, opłat wpisowych oraz innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
9) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów statutowych Stowarzyszenia,
10) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków lub organy regulaminowe
11) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
12) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
13) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady,
14) określanie zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród.

7. Walne Zebranie Członków może być zwoływane jako;
1) zwyczajne,
2) nadzwyczajne.

8. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd się raz na rok. Termin i miejsce obrad podaje się do wiadomości członków z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.
9. Walne Zebranie Członków odbywa się zgodnie z regulaminem i porządkiem obrad zatwierdzonym przed jego rozpoczęciem przez członków zwyczajnych.
10. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie.
11. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
12. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów chyba że statut przewiduje inaczej.
13. Głosowanie na Walnym Zebraniu Członków jest jawne.
14. Zarząd Stowarzyszenia kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i realizuje uchwały Walnego Zebrania Członków.
15. Zarząd i jego członkowie reprezentują Stowarzyszenie na zewnątrz.
16. Zarząd składa się z Prezesa i dwóch Wiceprezesów.
17. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz do roku.

18. Do kompetencji Zarządu należy:
1) realizowanie celów Stowarzyszenia,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3) sporządzanie planów pracy i projektu budżetu,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5) podejmowanie uchwał w przedmiocie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia,
6) zawieranie umów, zaciąganie i zwalnianie ze zobowiązań,
7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
8) przyjmowanie i skreślanie z listy członków Stowarzyszenia,
9) nadawanie odznak i odznaczeń.

19. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej dwóch członków Zarządu.
20. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw oraz składania innych oświadczeń woli wymaga się łącznego działania dwóch członków zarządu w tym Prezesa Stowarzyszenia.
21. Zarząd może ustanawiać pełnomocników z jednoczesnym określeniem zakresu przedmiotowego i czasowego pełnomocnictw.
22. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
23. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i dwóch Członków.
24. Przewodniczącego wybierają Członkowie Komisji Rewizyjnej spośród własnego grona wraz z ukonstytuowaniem się Komisji Rewizyjnej.
25. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiedzialny jest za prawidłową organizację pracy Komisji, sporządzanie protokołów z kontroli i ich archiwizację.
26. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić jednocześnie funkcji członka Zarządu.
27. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z prawem głosu doradczego.
28. Kontrola sprawowana przez Komisję Rewizyjną ma charakter stały. Szczegółową kontrolę Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku wraz z rocznym podsumowaniem działalności Stowarzyszenia.

29. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Zarządu Stowarzyszenia,
2) przedkładanie wniosków pokontrolnych Walnemu Zebraniu Członków,
3) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrań Zarządu,
4) składanie wniosków o udzielenie bądź odmowę udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
6) rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami stowarzyszenia.

30. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej.
31. W przypadku zmniejszenia składu Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, uzupełnienie organu następuje w drodze kooptacji.
32. Kooptacji, o której mowa w ust. 29, dokonują pozostali członkowie organu poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały. W trybie tym można powołać nie więcej niż jednego członka organu wymagającego uzupełnienia.

§ 5 – Majątek i działalność gospodarcza

33. Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
34. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
35. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
36. Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach.

37. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 28 ustawy o sporcie, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835) w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. Dotacja może w być w szczególności przeznaczona na:
1) realizację programów szkolenia sportowego,
2) zakup sprzętu sportowego,
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

38. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
39. Majątek Stowarzyszenia można lokować na rachunkach bankowych, w akcjach i udziałach oraz w innych prawach majątkowych oraz w innych prawach majątkowych, w tym w prawie własności i użytkowania wieczystego nieruchomości.
40. Środki pieniężne przechowuje się na koncie Stowarzyszenia.
41. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
42. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
43. Wysokość zatrudnienia, zasady wynagradzania i rozmiar środków przeznaczonych na wynagrodzenia określa Zarząd.

44. Przedmiot działalności gospodarczej Stowarzyszenia obejmuje:
1) działalność obiektów sportowych (93.11.Z)
2) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z)
3) pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z)
4) działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z)
5) działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
6) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C),
7) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
8) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z),
9) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z).
10) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z)
11) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (79.90.C)
12) pozostała działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)
13) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z).

§ 6 – Postanowienia końcowe

45. Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej dziesięciu członków Walnego Zebrania.
46. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
47. Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej piętnastu członków Walnego Zebrania.
48. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz przeznaczeniu zgromadzonych przez Stowarzyszenie środków podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
49. Likwidację Stowarzyszenia prowadzi Komisja Likwidacyjna powoływana przez Walne Zebranie Członków.
50. Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia przeznacza się na cel społeczny określony w uchwale Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
51. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U.2001.79.855 z późn. zm.) oraz w rozumieniu art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. (Dz. U. z dnia 15 lipca 2010 r. z późn. zm.).
52. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.