AKTUALNOŚCI
2sierpień

Zarząd RC „Orkan” Sochaczew zwołuje Nadzwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków

Na podstawie uchwały nr 1 z dnia 21.07.2021 r., Zarząd RC „Orkan” Sochaczew zwołuje Nadzwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków. Zebranie odbędzie się 17 sierpnia 2021 r. w sali konferencyjnej Kramnic Miejskich przy ul. 1 maja w Sochaczewie.

Godz. 18.00 – I termin

Godz. 18.15 – II termin

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania. Wyznaczenie Sekretarza obrad, który sporządza protokół.

3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przedstawienie i zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

5. Wybór Komisji: Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu RC.

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej RC.

8. Ocena działalności Zarządu przez Komisję Rewizyjną RC wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania i udzielnie lub nie absolutorium.

9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.

10. Stwierdzenie prawomocności obrad przez Przewodniczącego.

11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:

a. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu oraz udzielenie lub nie absolutorium,

b. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej RC,

c. Uchwalenie wysokości i terminu wnoszenia składki członkowskiej w 2021 r.,

d. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności RC.

12. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdań, absolutorium oraz pozostałymi uchwałami.

13. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą Kandydatów zgłoszonych do organów klubu.

14. Wybory:

a. Prezesa Zarządu,

b. Członków Zarządu,

c. Członków Komisji Rewizyjnej.

16. Sprawy różne.

17. Zakończenie obrad.

Proponowany Regulamin Obrad

REGULAMIN

Nadzwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Członków RC Orkan. Sochaczew 17.08.2021 r.

1. Prawo udziału w walnym zebraniu mają członkowie RC „Orkan” w Sochaczewie i zaproszeni goście przez Zarząd RC.

2. Członkowie RC „Orkan” mają prawo wybierać i być wybierani (czynne i bierne prawo wyborcze), zgłaszać kandydatury i wnioski, zabierać głos w dyskusji oraz głosować nad proponowanymi kandydaturami i uchwałami.

3. Czynne prawo wyborcze jest to prawo do głosowania nad zgłoszonymi kandydatami (Przewodniczącego zebrania, komisji, do zarządu, komisji rewizyjnej i na delegatów na okręgowy zjazd) oraz nad wszystkimi wnioskami i uchwałami. Czynne prawo wyborcze mają wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami RC „Orkan”

4. Bierne prawo wyborcze jest to prawo do bycia wybieranym na funkcje Przewodniczącego zebrania, członka komisji (mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków), prezesa zarządu RC, członka organów RC i mają go wszyscy uczestnicy zebrania, również niebędący członkami RC.

5. Zebranie otwiera Prezes Zarządu RC lub w jego zastępstwie I Wiceprezes.

6. Prezes Zarządu RC proponuje w imieniu Zarządu RC kandydaturę na Przewodniczącego walnego zebrania. Kandydaturę Przewodniczącego zebrania może zaproponować każdy uczestnik zebrania posiadający czynne prawo wyborcze.

7. Walne zebranie wybiera Komisję Mandatową, Komisję Wyborczą oraz Komisję Uchwał i Wniosków.

8. Przewodniczący zebrania proponuje skład Prezydium walnego zebrania. Kandydatów do Prezydium może zgłosić każdy uczestnik zebrania.

9. Wybór Przewodniczącego zebrania, Prezydium, zatwierdzenie porządku obrad, regulaminu zebrania, wybór komisji mandatowej, wyborczej oraz uchwał i wniosków odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

10. Przewodniczący zebrania czuwa nad tym, aby przebiegało ono zgodnie z przyjętym porządkiem, a także nad zgodnością przebiegu zebrania z przepisami statutu RC.

11. Głosu w dyskusji udziela i ustala kolejność wystąpień Przewodniczący zebrania.

12. Poza kolejnością Przewodniczący udziela głosu zaproszonym gościom.

13. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 5 minut.

14. Goście zaproszeni mają nieograniczony czas wystąpień.

15. Komisja mandatowa stwierdza prawomocność walnego zebrania w I terminie, gdy obecnych na zebraniu jest ponad 50% członków RC. Jeżeli w zebraniu nie uczestniczy wymagana wyżej większość, komisja mandatowa stwierdza prawomocność zebrania w II terminie.

16. Komisja uchwał i wniosków rejestruje przedstawione przez Zarząd RC projekty uchwał oraz projekty uchwał i wniosków proponowanych w trakcie trwania zebrania i przedstawia je pod głosowanie w postaci uchwał walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania.

17. Komisja wyborcza rejestruje zgłaszanych kandydatów do organów RC. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania. Kandydatów może zgłaszać każdy członek RC uczestniczący w zebraniu, mający czynne prawo wyborcze.

18. Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

19. Podjęcie uchwał odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

20. O wyborze i podjęciu uchwały decyduje większa liczba oddanych głosów za niż przeciw (zwykła większość).

21. Głosowania przeprowadza Przewodniczący zebrania. Jeżeli zajdzie potrzeba liczenia głosów, Przewodniczący może powołać do pomocy osoby z sali.

22. Walne zebranie przyjmuje oddzielne uchwały w sprawach:- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu RC.- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.- wysokości i terminu wnoszenia składek członkowskich 2021 r., – innych dotyczących działalności klubu.

23. Wszystkie dokumenty z walnego zebrania podpisuje Przewodniczący oraz protokolant.

24. Po wyczerpaniu porządku zebrania Przewodniczący ogłasza zamknięcie zebrania i przy braku sprzeciwu zebranie ulega rozwiązaniu.

25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ani przepisami związkowymi rozstrzyga Przewodniczący zebrania po zasięgnięciu opinii Prezydium walnego zebrania.

Sponsorem strategicznym RC Orkan jest Miasto Sochaczew

Sponsorem generalnym jest PKN ORLEN oraz Gardenia Sport 

Sponsorzy główni: SochBud, Fast Service, Żywiec Zdrój, PatioColor, G-Shock, Zibi-Casio, Tamex-Obiekty Sportowe, PEC Sochaczew, ZWiK Sochaczew

Sponsorzy: Carrefour, Drukarnia Chrzczany, Centrum Handlowe Dobrzyńscy, BVG, Cukiernia Lukrecja, Dudmaister

Głównym partnerem medialnym RC Orkan są Radio Sochaczew oraz tusochaczew.pl